SŁUŻBA BHP
Jej struktura jest uzależniona od liczby zatrudnionych w firmie pracowników.

Obowiązki służby BHP znajdziemy w § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 2 września 1997 roku. Większość z punktów § 2 ust. 1 skupia się na kontroli stanu BHP w firmie.

Uprawnienia służby BHP obejmują:

 • Kontrolę: stanu BHP i przestrzegania przepisów BHP nie tylko w zakładzie pracy, lecz także w innych miejscach, w których zatrudnieni wykonują swoje obowiązki.
 • Wnioskowanie do pracodawcy o ukaranie pracowników niestosujących się do zasad BHP.
 • Wstrzymanie maszyn, które mogą spowodować zagrożenie życia i zdrowia pracowników, a także odsunięcie od pracy zatrudnionego na stanowisku pracy z tą maszyną.
 • Odsunięcie od pracy zatrudnionego, który swoich zachowaniem powoduje zagrożenie dla siebie i innych.
 • Szczególną kontrolę pod względem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy stanowisk obsadzonych przez kobiety w ciąży, kobiety karmiące, pracowników młodocianych, niepełnosprawnych, a także wykonujących pracę zmianową.
 • Przekazywanie pracodawcy informacji o wykrytych na terenie zakładu zagrożeniach i doradztwo w kwestii ich usunięcia.
 • Minimum raz na rok przeprowadzanie analiz stanu bezpieczeństwa w firmie wraz z propozycjami zapobiegania zagrożeniom i poprawy warunków pracy.
 • Zaangażowanie w opracowanie planów korzystnych zmian techniczno-organizacyjnych w sprawie poprawy bezpieczeństwa.
 • Pomoc w opracowywaniu zasad, jakie tworzy układ zbiorowy pracy, a także tworzeniu zarządzeń zakładu pracy, regulaminów, instrukcji postępowań i obowiązków pracowników zarządzających przestrzeganiem zasad BHP.
 • Pomoc w ustaleniu okoliczności i powodów wypadków w pracy oraz wyciąganie z nich wniosków.
 • Ocena ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy.